ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified NPC CSKH
Công ty Điện lực Lai Châu
Ngày 01/12/2022
Mới đăng ký
Cần khảo sát
Cần thi công
TT Khách hàng Tiếp nhận Ngày hẹn
KHÔNG CÓ KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI TRONG NGÀY
KHÔNG CÓ KHÁCH HÀNG CẦN KHẢO SÁT TRONG NGÀY
KHÔNG CÓ KHÁCH HÀNG CẦN THI CÔNG TRONG NGÀY